Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

REKISTERISELOSTE - sisällöntuottajien rekisteri

Laatimispäivä: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Scoopify Oy (Y-tunnus: 2790816-6)
Lautatarhankatu 10, 00580 Helsinki
Puh. +358 45 677 7770

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toni Lehmusvaara

3. Rekisterin nimi

Scoopify Oy:n sisällöntuottajien rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään Scoopify-palveluun liittyneiden sisällöntuottajien henkilötietoja.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asialliseen yhteydenpitoon.

Lisäksi sivuston käyttöä mitataan verkkoanalytiikalla (Google Analytics). Analytiikalla seurataan sivuston kävijämääriä ja parannetaan sivuston käytettävyyttä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöistä seuraavat tiedot:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Paikkakunta
  • Sähköpostiosoite
  • Syntymävuosi
  • Koulutus ja mahdollisesti suoritetut tutkinnot
  • Työkokemus sisällöntuotannosta
  • Sisällöntuotantoon liittyvät osaamisalueet (teemat)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Scoopify Oy ei luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille.

Scoopify käyttää rekisteritietojen keruussa ja ylläpidossa SurveyMonkey-palvelua. SurveyMonkey toimii EU:n ulkopuolella Yhdysvalloissa, mutta se kuuluu EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -sertifioinnin yrityslistaukselle noudattaen EU:n tietosuojaasetusta. SurveyMonkey-palvelussa ylläpidetään kohdassa 5. mainitut tiedot käyttäjistä. SurveyMonkey tietosuoja-asetuksiin voit tutustua yhtiön sivuilla (https://fi.surveymonkey.com/mp/legal/security/).

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle (pl. edellä mainittu SurveyMonkey-palvelu).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu Scoopify Oy:n ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta palomuurein, salasanoin ja muin teknisin turvakeinoin.

Henkilötietoja ovat oikeuteSuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.